OBAVJEŠTENJE O NOVOJ WEB STRANICI
POŠTOVANI POSJETIOCI,
Obavještavamo Vas da je u funkciji nova web stranica Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježja i mezarja za žrtve genocida iz jula 1995. godine i da naš rad možete pratiti na istoj.
Naša nova web stranica je: www.potocarimc.org
Novi kontakti su:
Direktor : 056/440-826
e-mail: direktor@potocarimc.org
Uprava:
Fax.: 056/440 874
info@potocarimc.org

SLUŽBA ZA POSJETE:
Tel.: 056/440-082
e-mail: posjeta-visit@potocarimc.org

DEAR VISITORS,
We would like to inform you that we have a new website of the Memorial centre Srebrenica-Potočari Memorial and Cemetery for the victims of 1995 genocide where you can follow our work.
Our new website is: www.potocarimc.org
New contacts are as follows:
Director : 056/440-826
e-mail: direktor@potocarimc.org
Administration:
Fax.: 056/440 874
info@potocarimc.org

VISITOR'S SERVICE:
Telephone.: 056/440-082
e-mail: posjeta-visit@potocarimc.org» Autor: Azir Osmanovic -- 30. okt, 2014.g
SPISAK ŽRTAVA GENOCIDA PLANIRANIH ZA UKOP 11.07.2014. GODINE
Red.
Br. PREZIME (IME OCA) IME ŽRTVE GODINA ROĐENJA
1. Ademović (Adem) Ohran 1954
2. Ademović (Ševko) Avdo 1955
3. Ahmetović (Meho) Osman 1937
4. Ahmetović (Meho) Ramiz 1960
5. Alić (Alija) Šaban 1950
6. Alić (Ćamil) Kadrija 1978
7. Alić (Nezir) Sejad 1966
8. Alić (Ramo) Hamed 1941
9. Alić (Šaban) Hasan 1974
10. Alihodžić (Amil) Ahmed 1941
11. Aljić (Suljo) Idriz 1940
12. Avdić (Hajro) Hajrudin 1969
13. Avdić (Hajro) Hazim 1972
14. Avdić (Sulejman) Sefer 1941
15. Babić (Zahid) Hasib 1961
16. Bajramović (Alija) Ohran 1954
17. Barukčić (Hasan) Mehmed 1945
18. Bećirović (Hasib) Hasan 1958
19. Bećirović (Šaban) Šahbaz 1946
20. Beganović (Dedo) Nijazija 1955
21. Beganović (Osman) Sulejman 1954
22. Beganović (Ramo) Senad 1980
23. Begić (Bego) Meho 1946
24. Begić (Emin) Junuz 1946
25. Begović (Dervo) Hurem 1916
26. Begović (Habib) Neđib 1967
27. Begović (Izet) Avdo 1927
28. Begzadić (Zuhdija) Behadija 1967
29. Bekrić (Ahmo) Meho 1977
30. Bektić (Ibrahim) Ismet 1928
31. Čano (Bajro) Hamed 1962
32. Čikarić (Fahrudin) Azmir 1976
33. Čikarić (Muhamed) Senad 1963
34. Čivić (Mehan) Safet 1941
35. Čomić (Osman) Mujo 1958
36. Ćehajić (Ahmet) Aljo 1953
37. Delić (Avdo) Mehmedalija 1971
38. Delić (Hamid) Dahmo 1968
39. Delić (Hamid) Hamdija 1959
40. Delić (Hamid) Suljo 1975
41. Delić (Ibrahim) Rešo 1940
42. Delić (Munib) Izet 1971
43. Dervišević (Bego) Sead 1978
44. Dogić (Mehemed) Amir 1967
45. Duraković (Alija) Junuz 1954
46. Džekić (Huso) Muhamed 1947
47. Đekić (Šaban) Đanan 1943
48. Efendić (Ibro) Džemal 1948
49. Ejubović (Ibro) Alija 1955
50. Fejzić (Ahmo) Fadil 1966
51. Gladović (Bećir) Sakib 1968
52. Gušter (Ibrahim) Ibro 1974
53. Hafizović (Ahmet) Meho 1974
54. Hajdarević (Sumbul) Sefad 1963
55. Hajdarević (Šukrija) Mehmed 1969
56. Halilović (Ahmet) Džemal 1954
57. Halilović (Asim) Mevludin 1957
58. Halilović (Džemal) Džemir 1977
59. Halilović (Džemal) Islam 1974
60. Halilović (Izet) Sejdalija 1975
61. Hamzabegović (Emin) Fetija 1933
62. Hasanović (Alaga) Suljo 1953
63. Hasanović (Hasan) Hazim 1978
64. Hasanović (Husejin) Salčin 1978
65. Hasanović (Huso) Ibrahim 1959
66. Hasanović (Mumin) Hašim 1956
67. Hasanović (Ševko) Šefik 1970
68. Hodžić (Kadir) Aziz 1965
69. Hodžić (Osman) Jusuf 1977
70. Hrnjić (Emin) Redžo 1939
71. Hukić (Ibrahim) Idriz 1927
72. Hukić (Sado) Adem 1938
73. Huremović (Fahrudin) Halid 1975
74. Huremović (Hasan) Fadil 1968
75. Hurić (Bajro) Omer 1968
76. Husejnović (Hasan) Mevludin 1964
77. Husejnović (Vejsil) Himzo 1942
78. Husić (Himzo) Šefik 1965
79. Husić (Meho) Zaim 1922
80. Husić (Sejdin) Osman 1929
81. Husić (Šaban) Sejdin 1953
82. Husić (Zaim) Redžo 1961
83. Ibišević (Huso) Ibro 1927
84. Ikanović (Zuhdija) Aziz 1970
85. Isaković (Rahman) Memiš 1972
86. Isaković (Šahin) Safet 1966
87. Jahić (Nurif) Nusret 1973
88. Jašarević (Mujo) Osman 1947
89. Jusić (Džemal) Vahid 1975
90. Jusić (Juso) Jusuf 1941
91. Jusufović (Jusuf) Safet 1968
92. Karić (Suljo) Almir 1975
93. Klinčević (Adem) Hasib 1969
94. Košpić (Huso) Rasim 1941
95. Kovačević (Hasan) Meho 1977
96. Malagić (Mehmed) Mevludin 1966
97. Malagić (Nazif) Ibrahim 1954
98. Malagić (Safet) Habib 1961
99. Malkić (Ismet) Hajrudin 1963
100. Malkić (Sado) Hasan 1943
101. Mehanović (Mustafa) Mehmed 1951
102. Mehić (Rešo) Medo 1961
103. Mehmedović (Ibro) Nazim 1958
104. Mekanić (Ismet) Muhamed 1964
105. Memić (Alija) Bekir 1968
106. Memić (Jusuf) Memija 1973
107. Mujčinović (Mehmed) Ibrahim 1976
108. Mujić (Džemail) Dževad 1974
109. Mujić (Hajdar) Fahrudin 1969
110. Mujić (Hamed) Avdo 1960
111. Mujić (Kasim) Amir 1975
112. Mujić (Kasim) Asim 1971
113. Mujić (Malćo) Hakija 1934
114. Mujić (Meho) Omer 1938
115. Mujić (Salčin) Suad 1967
116. Mujkić (Husejin) Ramo 1944
117. Mujkić (Ramo) Zijad 1965
118. Muminović (Aljo) Ismet 1956
119. Muratović (Lutvo) Hasan 1940
120. Mustafić (Alija) Asim 1965
121. Mustafić (Bekto) Alija 1930
122. Mustafić (Mehmedalija) Sejad 1958
123. Mustafić (Suljo) Hasib 1960
124. Nukić (Džanan) Jusuf 1933
125. Nukić (Hirkija) Fadil 1965
126. Nukić (Hirkija) Sakib 1971
127. Nukić (Nezir) Mehemed 1966
128. Omerović (Abid) Enis 1978
129. Omerović (Behadil) Adil 1979
130. Omerović (Nurko) Musa 1962
131. Omerović (Selim) Muhamed 1965
132. Orlović (Sulejman) Muvaz 1978
133. Osmanović (Atif) Edhem 1951
134. Osmanović (Atif) Junuz 1954
135. Osmanović (Nezir) Nelvir 1976
136. Osmanović (Selman) Jakub 1976
137. Osmanović (Selman) Mujo 1978
138. Osmanović (Sulejman) Selman 1937
139. Osmić (Asim) Aziz 1975
140. Palalić (Jusuf) Hariz 1974
141. Pašić (Mujo) Muamer 1978
142. Pašić (Mujo) Muhamed 1976
143. Pejmanović (Alija) Refik 1956
144. Rahmić (Hilmo) Suljo 1933
145. Redžić (Redžo) Resul 1973
146. Salihović (Bekir) Salko 1971
147. Salihović (Hasib) Hasan 1951
148. Salihović (Ibrahim) Izet 1975
149. Salihović (Ibrahim) Mirzet 1973
150. Salihović (Ismet) Mirzet 1971
151. Salihović (Mehan) Avdija 1956
152. Salihović (Redžep) Rešid 1975
153. Salkić (Ahmo) Omer 1970
154. Salkić (Ahmo) Refik 1976
155. Salkić (Omer) Sevdahet 1975
156. Sejmenović (Nusret) Ismet 1957
157. Selimović (Hasan) Nermin 1976
158. Selimović (Hasan) Samir 1972
159. Sinanović (Idriz) Bakir 1971
160. Smajić (Abdurahman) Aziz 1963
161. Smajić (Rašid) Meho 1920
162. Smajić (Salih) Adil 1937
163. Smajlović (Rasim) Nusret 1973
164. Sulejmanović (Azem) Nedim 1976
165. Sulejmanović (Suljkan) Avdulah 1956
166. Suljić (Alija) Teufik 1966
167. Suljić (Rešo) Sadet 1979
168. Suljić (Rešo) Safet 1975
169. Suljić (Suljo) Ohran 1943
170. Šiljković (Bajro) Kemal 1959
171. Tabaković (Ahmo) Sead 1974
172. Tabaković (Alija) Ahmo 1939
173. Turković (Mehmed) Mahmut 1945
174. Tursunović (Jusuf) Faruk 1961
175. Varnica (Mehmed) Nesib 1974
» Autor: Azir Osmanovic -- 08. jul, 2014.g
POSJETA AMBASADORA GR?KE SREBRENICI

U posjeti opštini Srebrenica danas je boravio ambasador Grčke u BiH, Karlos Gadis.
Ambasador se sastao sa načelnikom opštine Srebrenica Ćamilom Durakovićem i predsjednikom Skupštine opštine Srebrenica Radomirom Pavlovićem a zatim je posjetio i Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz jula 1995. godine i odao počast žrtvama genocida iz jula 1995. godine.

U pratnji kustosa i direktora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari obišao je prvo memorijalni a zatim i sakralni dio Memorijala.
» Autor: Azir Osmanovic -- 13. maj, 2014.g
POSJETA MEMORIJALNOM CENTRU

Memorijalni centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve iz jula 1995. godine danas su posjetili udruženja JOB iz Zenice a trenutno zaposlenici BH Telekoma i BH Pošta. Prilikom posjete gosti su polaganjem cvijeća i učenjem fatihe ili na neki drugi način odali počast žrtvama genocida a zatim u pratnji kustosa Memorijalnog centra obišli sve sadržaje u sakralnom i memorijalnom dijelu Memorijalnog centra.
U grupi posjetilaca nalazilo se oko 70 osoba. Većina njih je po prvi put boravila u Srebrenici i po prvi put su na licu mjesta čuli i bar na trenutak osjetili sve strahote koje su preživjele žrtve genocida u Srebrenici.
» Autor: Azir Osmanovic -- 20. apr, 2014.g
WILLIAM HAGUE I ANGELINA JOLIE U POSJETI MEMORIJALNOM CENTRU

Ministar vanjskih poslova Velike Britanije William Hague i poznata holivudska glumica Angelina Jolie danas su boravili u posjeti Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari Spomen obilježju i mezarju za žrtve genocida iz jula 1995. godine. Jolie i Hague su u odvojenim sastancima razgovarali sa žrtvama seksualnog nasilja tokom rata u BiH , te predstavnicima majki Srebrenice i načelnikom općine Srebrenica Ćamilom Durakovićem. Jolie i Hague su u pratnji direktora i kustosa Memorijalnog centra obišli prvo Spomen sobu u bivšoj Fabrici akumulatora odnosno bivšoj bazi UN-a, a zatim nakon sastanka sa predstavnicima srebreničkih udruženja žrtava položili cvijeće u mezarju Memorijalnog centru Potočari.
Prilikom posjete Potočarima niti Angelina Jolie niti William Hague nisu davali izjave novinarima. Predstavnice srebreničkih udruženja su na sastanku tražile od gostiju da se pomogne ekonomski oporavak Srebrenice kako bi preživjele žrtve genocida imale bolje uslove za život.
» Autor: Azir Osmanovic -- 28. mar, 2014.g
LIBIJSKA DELEGACIJA U POSJETI MEMORIJALNOM CENTRU

Gospodin Ali Gadur, libijski ministar za pitanja šehdskih porodica i nestalih osoba boraveću u posjeti našoj zemlji, danas je posjetio i Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz jula 1995. godine i tom prilikom odao počast žrtvama genocida u Srebrenici.
Libijska delegacija obišla je mezarje i upoznata od strane kustosa Memorijalnog centra o dešavanjima za vrijeme genocida u Srebrenici kao i samom nastanku i razvoju Memorijala. Cilj posjete BiH je razmjena iskustava u traženju nestalih osoba.
Podsjetimo da su 07. februara 2014. godine predstavnici Komisije za traženje nestalih osoba Libije posjetili Memorijalni centra i odali počast žrtvama.
» Autor: Azir Osmanovic -- 25. feb, 2014.g
Potraga za identitetom (video)Projekat "Potraga za identitetom" sadrži hiljade fotografija ličnih stvari ili artefakata što ih samo iz pristojnosti nazivaju forenzičkim, fotografiranih na forenzičkom stolu i korištenih za sastavljanje tijela iz masovnih grobnica.

Lične su to stvari ljudi koji su ih nosili sa sobom dok su bježali pred srpskom vojskom, ili pak onih koji su žrtve masovnih egzekucija, a rečeno im je da će biti razmijenjeni kao ratni zarobljenici.

Bez obzira na to koliko jednostavni bili, osim dijelova njihovih tijela, ovi su predmeti i posljednje sa čime njih možemo identificirati. Prikupljeni su, a još uvijek se prikupljaju u bezbroju masovnih grobnica širom moje domovine - Bosne.

Cilj je formirati online bazu podataka koja će odgovarati postojećem fizičkom arhivu pronađenih predmeta, tačnije - forenzičkih dokaza, korištenih u sudskim procesima protiv optuženih za ratne zločine, no iznad svega kao alatku za vizuelnu identifikaciju oko 30 hiljada Bosanaca (u suštini, ogromnih katalogiziranih hladnjača) koja prati knjigu dokaza.

Volio bih da mogu reći "uživajte".

- Zijah Gafić -
Quest for identity
www.ziyahgafic.ba
(sa engleskog preveo: Rusmir Gadžo)

» Autor: Webmaster -- 04. jul, 2013.g
Organizovane posjete Memorijalnom centru

Mjesec juni počeo je sa velikim posjetama, kao što je to bilo i prethodnih mjeseci. Naime, 01.06.2013. godine Memorijalni centar Srebrenica-Potočari posjetili su učenici sedmih razreda svih osnovnih škola iz općine Ilidža. Preko 600 učenika posjetilo je Memorijal. Pored ove posjete, kao i nekoliko godina prije, najbolji razredi svi srednjih škola sa područja ZDK u ponedjeljak 03.06.2013. godine posjetile su Memorijalni centar i odale počast žrtvama genocida.
Organizatori ovih velikih posjeta su: Općina Ilidža i Organizacija porodica šehida i poginulih boraca ZDK-a.
» Autor: Azir Osmanovic -- 03. jun, 2013.g
LICNE PRICE URUCENE MEMORIJALNOM CENTRU
Predstavnici Fondacije „Cinema for Peace“ danas su na press konferenciji u Potočarima uručili predstavnicima Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari 500 video svjedočanstava o srebreničkom genocidu tj. ličnih priča ili izjava. Ovi materijali sada se mogu vidjeti u Memorijalnog centra s ciljem upozorenja budućih generacija na ratna dešavanja u Srebrenici i BiH. U planu je nastavka snimanja svjedočanstava žrtava genocida.
Preživjele žrtve genocida u svojim potresnim pričama govore o stravičnim stradanjima Bošnjaka u Srebrenici, razdvajanju djece i majki od svojih očeva i muževa i ostalim dešavanjima za vrijeme rata u Podrinju.
Tokom proteklih godinu i po dana produkcijski tim Fondacije „Cinema for peace“ zabilježio je 1. 307 svjedočantava - životnih priča osoba koje su preživjele genocid. Izjave Srebreničana snimane su u Sarajevu i Tuzli zbog nedostatka finansijskih sredstava. To je ujedno bila i glavna primjedba preživjelih žrtava genocida koje danas žive u Srebrenici i ujedno apel da se izjave uzmu i od ljudi koji su smogli snage da se vrate na mjesto najvećeg zločina u Evropi poslije drugog svjetskog rata.
» Autor: Azir Osmanovic -- 27. maj, 2013.g
KONVOJ BOŠNJAKA REPUBLIKE HRVATSKE U POSJETI SREBRENICI

Po sedmi put za redom u organizaciji Vijeća bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba, Konvoj mladih Bošnjaka i njihovih prijatelja iz Republike Hrvatske pod motom ”DA SE NIKAD NE ZABORAVI”, danas je boravio u Srebrenici. Kao i prošlih godina, tako i ove, posjeta Srebrenici započela je posjetom Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari Spomen obilježju i mezarju za žrtve genocida iz jula 1995. godine. Nakon kratkog obilaska mezarja pod musalom učesnicima Konvoja obratio se načelnik općine Srebrenica, održan čas historije od strane kustosa Memorijalnog centra, uprilićeno obraćanje predstavnica srebreničkih udruženja žrtava i kratak program u izvedbi učenika Područne škole iz Potočara.
Nakon toga učesnici Konvoja obišli su Spomen sobu u bivšoj fabrici akumulatora odnosno bivšoj bazi holandskog bataljona UNPROFOR-a i pogledali dvadesetsedmominutni film o genocidu u Srebrenici, a zatim je obavljen vjerski dio programa.
U okviru privredne i kulturno-sportske manifestacije „Dani Srebrenice 2013“, kulturno-umjetnička društva iz Hrvatske uzela su učešće i ove godine.
Memorijalni centar danas su posjetili i članovi Udruženja penzionera iz Doboj-istoka, učenici iz Brčkog i grupe studenata iz SAD-a. Za sutra je najavljena posjeta švedske ministarke za Evropsku uniju Birgita Olson (Birgitta Ohlsson), u pratnji delegacije Ambasade Kraljevine Švedske u našoj zemlji.
» Autor: Azir Osmanovic -- 25. maj, 2013.g
 

»  30. okt, 2014
- OBAVJEŠTENJE O NOVOJ WEB STRANICI
»  08. jul, 2014
- SPISAK ŽRTAVA GENOCIDA PLANIRANIH ZA UKOP 11.07.2014. GODINE
»  13. maj, 2014
- POSJETA AMBASADORA GR?KE SREBRENICI
»  20. apr, 2014
- POSJETA MEMORIJALNOM CENTRU
»  28. mar, 2014
- WILLIAM HAGUE I ANGELINA JOLIE U POSJETI MEMORIJALNOM CENTRU
»  25. feb, 2014
- LIBIJSKA DELEGACIJA U POSJETI MEMORIJALNOM CENTRU
»  04. jul, 2013
- Potraga za identitetom (video)
»  03. jun, 2013
- Organizovane posjete Memorijalnom centru
»  27. maj, 2013
- LICNE PRICE URUCENE MEMORIJALNOM CENTRU
»  25. maj, 2013
- KONVOJ BOŠNJAKA REPUBLIKE HRVATSKE U POSJETI SREBRENICI
»  11. maj, 2013
- POSJETE MEMORIJALNOM CENTRU
»  18. apr, 2013
- CATHERIN ASHTON U SREBRENICI
»  31. mar, 2013
- OBILJEŽENA DESETA GODIŠNJICA OD PRVE DŽENAZE
»  28. mar, 2013
- POSJETE MEMORIJALNOM CENTRU
»  08. feb, 2013
- REISUL-ULEMA IZ U BIH U POSJETI SREBRENICI
MEMORIJALNI CENTAR POTOČARI SREBRENICA

Potočari bb, 75430 Srebrenica, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 56 440 826 (direktor)
Tel: +387 56 440 486
Tel/Fax: +387 56 440 082
Fax: +387 56 440 874
E-Mail: mcentar@teol.net
Webmaster: webmaster@potocarimc.ba